Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Versie juni 2021


ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk

mogelijk zijn geschreven. Alle leden van ICTWaarborg moeten, als zij zaken doen met een consument, de hieronder

weergegeven voorwaarden hanteren. In een enkel geval, bijvoorbeeld wanneer zij lid zijn van de Nederlandse

Thuiswinkel Organisatie of Stichting Webshop Keurmerk, kan het zijn dat zij de voorwaarden van die organisaties

hanteren. Dit is overigens alleen mogelijk bij een zogenaamde koop op afstand (zie de toelichting bij artikel 11).

Algemeen

Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Daarom proberen wij in deze

voorwaarden in begrijpelijke taal te spreken over zaken als prijs, levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt

geleverd. Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een

koopovereenkomst geldt, beginnen we met een korte toelichting op uw wettelijke rechten als koper.


Degene die u een product of een dienst levert (voor het gemak spreken we in deze voorwaarden dan over ‘verkoper’) is

volgens de wet verplicht dat hetgeen hij levert die de eigenschappen bezit die een koper mag verwachten op grond van

de (koop)overeenkomst die hij met de verkoper heeft gesloten (dit wordt conformiteit genoemd). Daarbij spelen het soort

product en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan mee, bijvoorbeeld over speciale eigenschappen van

het product. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen.

De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft laten weten

het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen in

artikel 8.


Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden

verwacht, kan de koper – naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling) – van de

verkoper eisen:

• aflevering van wat ontbreekt;

• herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd; of

• vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.


De verkoper kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke

oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel

geleden schade.


Identiteit van de opdrachtnemer

Naam (opdrachtnemer) Megekko

Handelend onder Megekko

Vestigingsadres Spinveld 8

4815 HS Breda

E-mailadres info@megekko.nl

BTW-nummer NL808060016B01

KvK-nummer 20093810

Brancheorganisatie(s) ICTWaarborg


Artikel 1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling

e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een

pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden

schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen ons en u (als zijnde natuurlijk

persoon), die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, indien u uw gewone verblijfplaats in

Nederland heeft, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wij doen en op elke tussen u en ons tot

stand gekomen overeenkomst.

3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan u

beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zullen wij voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij ons kunnen worden ingezien en dat zij op

uw verzoek onverwijld en kosteloos aan u worden toegezonden.

4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan

u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor u op een eenvoudige manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op uw verzoek langs elektronische

weg of op andere wijze onverwijld en kosteloos aan u zullen worden toegezonden.


Artikel 3. Het aanbod

1. Als voor ons aanbod (en de prijs daarvan) een beperkte geldigheidsduur geldt of hieraan voorwaarden zijn

verbonden, dan wordt dit bij het aanbod vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod

kunnen ons niet binden.

2. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.

3. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling

kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen

wij dat vermelden.

4. Indien er sprake is van 'digitale producten', wordt bij het aanbod vermeld of er sprake is van beveiligde producten.

5. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij bij het aanbod voor welke hardware dan wel

software de aangeboden producten/diensten (zoals software) geschikt zijn.

6. Indien blijkt dat u onjuiste of onvolledige gegevens aan ons hebt verstrekt, dan hebben wij het recht om pas aan

onze verplichtingen te voldoen nadat wij uw correcte of volledige gegevens hebben ontvangen.


Artikel 4. De prijs

1. De door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en

afleveringskosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het

sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet

verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van

het btw-tarief).

3. Gaat het om een prijsverhoging binnen 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u

deze overeenkomst ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij

geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen

we bij het aanbod vermelden dat het gaat om richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de

financiële markt.


Artikel 5. Betaling

1. Wij bieden diverse betaalmethoden aan, die van tijd tot tijd kunnen verschillen. Bij betaling ontvangt u van ons

een betalingsbevestiging.

2. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen

na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten

van de overeenkomst. In het geval dat het gaat om een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dan vangt

deze dag aan op de dag dat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

3. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door ons bent gewezen op de te late

betaling en wij u alsnog een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan uw betalingsverplichting(en) te

voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening

te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de

daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.


Artikel 6. Levering en uitvoering

1. Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch

uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Als de periode van 30

dagen overschreden is dan houdt de verkoper zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden. Mocht er

toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is afgesproken

dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u

bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de

overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

2. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een

bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk

bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de (koop)overeenkomst heeft gesloten. Na deze termijn

heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

3. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan

een door u aangewezen derde, bij ons, tenzij u zelf voor een aflevermethode heeft gekozen die wij niet standaard

aanbieden.


Artikel 7. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's,

waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie

bieden.

Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde

uw aanspreekpunt.


Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt

op de geleverde producten (zowel hard- als software) of een eventuele originele garantiesticker verwijdert.


Artikel 8. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de (koop)overeenkomst, de in ons aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van

de (koop)overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Eventuele garanties, als bedoeld in

artikel 7, doen geen afbreuk aan het in dit artikel bedoelde recht.


Artikel 9. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:


• alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u te

onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten;

• uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en

beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd;

• al uw persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld

(documenten, e-mails etc.) al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling in hun

arbeidsovereenkomst ondertekend.

• wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer wij met deze partijen schriftelijke

afspraken hebben gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.


Als consument heeft u diverse rechten. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek inzake de uitoefening van uw

wettelijke rechten, geven wij u informatie over uw verzoek en onze behandeling hiervan.


Meer informatie over onze omgang met uw privacy? In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij

van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw

persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo

duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in

het geding zijn als het reparatiebedrijf failliet gaat terwijl uw artikelen daar net op dat moment zijn.


Artikel 11. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een

webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact

is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom

niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen bij ons onder

het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand

op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht,

het recht om de koop te ontbinden.


Artikel 11a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door

afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk en ook

snel en gemakkelijk (tijdig voor het sluiten van de overeenkomst) vindbaar op onze website.


Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

- de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten (deze worden ook apart vermeld), waaronder bijvoorbeeld een

eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;

- de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van het herroepingsrecht, het

modelformulier voor herroeping, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het

herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

- de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief. Indien u

reeds klant bent en contact zoekt over de gesloten overeenkomst zal het tarief nooit hoger zijn dan het basistarief;

- inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van

producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een

dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.


Daarnaast krijgt u de volgende informatie:

a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;

b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;

c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de hiervoor in 11a en onder Identiteit vermelde gegevens;

e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst.


Ook voor deze informatie geldt dat deze duidelijk en begrijpelijk is en snel en makkelijk vindbaar op onze website voordat

de overeenkomst wordt gesloten


Na sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a

genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet,

duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard

dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail

wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten

van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.


Artikel 11b. Totstandkoming, bevestiging en beveiliging

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanbod en aanvaarding. (Daarmee wordt bedoeld dat de ene partij

iets voor een bepaalde prijs aanbiedt ("deze laptop kost € 350,00") en de ander daar ja tegen zegt.)

Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de

definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een

bevestiging. Dit kan per e-mail, sms of op een andere manier zijn. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de

koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.


Artikel 11c. Bedenktijd bij levering van producten (herroepingsrecht)

1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag

nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan.

Of:

- als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,

het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen

- als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door

u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

- bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere

maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden

hoeft op te geven. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken of ons op een andere duidelijke

manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt, bevestigen wij de

ontvangst daarvan. Binnen 14 dagen na de herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het

herroepingsrecht genoemd.

2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt

verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen

of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij

geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen.

3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het

product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het

door u terug te ontvangen bedrag.

4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien

dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de

retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.

5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen

na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben

ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.

6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij

de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Let op: het retourrecht is een consumentenrecht.

U kunt geen aanspraak maken op het herroepingsrecht als u zakelijk artikelen bij Megekko aanschaft


Artikel 11d. Bedenktijd bij levering van diensten en digitale producten

1. Bij levering van diensten en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager

is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de

overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden

zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering, duidelijke

informatie hoe u dit onder meer kunt doen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken ons op

een andere duidelijke manier laten weten de overeenkomst te ontbinden. Indien de mededeling online gebeurt,

bevestigen wij de ontvangst daarvan.

3. Indien u de levering van een dienst herroept na ons eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht al tijdens de bedenktijd,

mogen wij het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door ons al

is nagekomen/geleverd.


Artikel 11e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de

overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:


a. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen

invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

b. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen

hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.

c. Geleverde diensten, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en

- u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd

binnen de bedenktijd.

d. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd

op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

f. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden

teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

g. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

i. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

- de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en

- u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest


Artikel 11f. Betaling

Bij iedere consumentenkoop geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% mag

worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest van) de koopsom betaalt bij of

na bezorging van de bestelling. Volledige vooruitbetaling mag als betaalmethode aangeboden worden, mits er maar een

andere mogelijkheid bestaat waarbij u (minimaal 50%) bij of na levering kunt betalen.


Artikel 11g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten

en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.


Artikel 12. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft

over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een

klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het

gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw

belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd

nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Let op: bovengenoemde ziet enkel

op klachten inzake de door ons geleverde producten en/of diensten. Voor klachten in het kader van onze verwerking van

uw persoonsgegevens gelden andere regels. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de privacyverklaring op onze

website of neem contact met ons op.


Artikel 13. Geschillen

1. Op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde

rechter.


2. Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door ons aan u te leveren of

geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde en in afwijking op het in artikel 13.1

genoemde, door u ook voor bemiddeling worden aangemeld bij ICTWaarborg. ICTWaarborg biedt een

bemiddelingsmogelijkheid waarvan consumenten gebruik kunnen maken door het bemiddelingsformulier op

www.ictwaarborg.nl in te vullen. Als voorwaarden geldt onder meer dat:


• het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is

doorlopen;

• de waarde van de dienst en/of het product boven een drempelbedrag van € 250,- dient te liggen. Geschillen over

kwesties van onbepaalde waarde komen niet in aanmerking voor bemiddeling;

• het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de

ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;

• het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;

• er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.


De volledige voorwaarden vindt u op www.ictwaarborg.nl.


3. Indien er sprake is van een koop op afstand, als bedoeld in artikel 11, kunt u ook een klacht indienen/het geschil

aanhangig maken via het Europese online platform (ODR) voor geschilbeslechting. U vindt dit platform via

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 14. Aanvullende bepalingen

Buiten de 14 artikelen van deze standaardset algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunnen wij aanvullende of

afwijkende bepalingen hanteren. Deze worden dan aan deze voorwaarden toegevoegd onder de kop “Aanvullende

bepalingen”.


Deze extra bepalingen mogen niet in het nadeel van de consument zijn.


Aanvullende bepalingen Megekko

Megekko hanteert een ruimere retourregeling dan in de algemene voorwaarden voor consumenten van

ICTWaarborg onder artikel 11 zijn opgenomen. Consumenten die bij Megekko een bestelling plaatsen krijgen in

plaats van de wettelijk bepaalde 14 dagen, 30 dagen om een artikel te retourneren. Voor deze extra periode gelden

dezelfde spelregels als voor het herroepingsrecht zoals het opgenomen is in artikel 11.


voetnoot

De algemene voorwaarden toepasbaar op aankopen voor juni 2021 vind je terug via deze link
Bezig met zoeken...
Je bent nog niet ingelogd
✖︎
E-mail adres:
Wachtwoord:
Registreren


✖︎
Sluiten
✕︎